Handelsbetingelser

§ 1 – Aftalens omfang

1.1 Red Fox har pligt til at stille de kompetencer og ressourcer til rådighed, som er nødvendige og relevante for at yde Anklagemyndigheden en professionel rådgivning, herunder gøre brug af samarbejdspartnere/underleverandører.

1.2 Kunden og Red Fox optræder loyalt over for hinanden og orienterer løbende hinanden om forhold af relevans for samarbejdet og ydelserne. Forventer Kunden væsentlige ændringer i samarbejdet eller dets omfang, herunder at Kunden ikke kan indfri sine budgetter, orienterer Kunden Red Fox herom skriftligt/elektronisk i så god tid, at Red Fox har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation.

§ 2 – Eksklusivitet

2.1 Inden for Kundens kerneforretning samarbejder Red Fox ikke med Kundens konkurrenter, omkring Ydelser omfattet af Aftalen.

2.2 Kunden samarbejder ikke med andre bureauer om levering af de fastsatte Ydelser, medmindre Red Fox skriftligt/elektronisk får et varsel herom, svarende til opsigelsesvarslet. Kundens eksisterende samarbejdsrelationer ved aftaleindgåelsen er oplyst i tillægget.

§ 3 – Priser og betaling

3.1 Kunden betaler, hvad der er aftalt og står beskrevet under ‘Budget’, og ellers hvad der følger af Red Fox normale priser jf. forretningsbetingelserne. Reguleringer af aftalte faste priser og timetak-ster og andet vederlag skal meddeles Kunden, hvis reguleringen overstiger almindelige omkostnings-stigninger.


3.2 Såfremt det udarbejde budget i punkt 3 bliver overskredet med mere end 10%, da vil Red Fox varsle dette overfor Kunden med 3 dages varsel og begrunde årsagen hertil. Såfremt kunden ikke gør indsigelse mod varslingen, da skal overskridelsen og det nye estimat anses for accepteret af kunden.


3.3 Red Fox fakturerer Ydelserne pr påbegyndt måned inden for aftalens løbetid. Red Fox kan dog forlange en passende forudbetaling og acontofakturere igangværende arbejder månedligt efter milepæle eller tidsforbrug. Betalingsfrist fremgår af fakturaerne eller meddeles på anden vis af Red Fox.. Forsinket betaling forrentes efter renteloven. Kunden har alene ret til modregning, hvis det er aftalt med Red Fox.


3.4 Anerkender Kunden ikke en faktura, reklamerer han straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt/elektronisk over for Red Fox. Kunden tilbageholder maksimalt betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

§ 4 – Ansvar for lovgivning mv.

4.1 Red Fox sikrer, at leverede Ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk Red Fox i passende tid forud for Ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som Red Fox skal tage højde for.

§ 5 – Immaterielle rettigheder

5.1 Under samarbejdet får Kunden, betinget af betaling, uindskrænket brugsret til Ydelserne i det aftalte eller af Parterne forudsatte omfang. Dog får Kunden ejendomsret til varemærker og domæner ved levering, betinget af betaling. Kunden får ligeledes en videregående ret til Ydelserne, herunder ret til at bruge dem efter samarbejdets ophør via koncernforbudne enheder.

5.2 Red Fox sørger for clearing af tredjemandsrettigheder til Ydelserne i det omfang. Dette gælder dog ikke materiale, der kommer fra Kunden selv, eller fra Kundens tidligere samarbejdspartner. Er rettighedsclearing ikke muligt inden for rimelige grænser eller betinget, orienterer Red Fox Kunden herom. Gør Kunden brug af sin ret til at erhverve videregående ret til Ydelserne efter punkt 5.2, sørger Red Fox for supplerende rettighedsclearing, hvis dette aftales skriftligt/elektronisk og Red Fox vederlægges herfor.


5.3 Red Fox foretager kendetegnsretlige forundersøgelser og bistår med registrering af varemærker og domæner, hvis det aftales skriftligt/elektronisk med Kunden.


5.4 Under og efter samarbejdet kan Red Fox som led

i markedsføring af Red Fox oplyse om samarbejdet, herunder gøre brug af Kundens kendetegn og leverede Ydelser, forudsat det sker loyalt og under iagttagelse af punkt 6.1. Indleverer Red Fox leverede Ydelser til prisuddelinger og konkurrencer, orienteres Kunden herom på forhånd

§ 6 – Fortrolighed og opbevaring/udlevering af materiale

6.1 Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.


6.2 Red Fox opbevarer kopi af Ydelser og efter Red Fox skøn anvendt materiale hertil i 2 år efter leveringen, dog kun ½ år efter samarbejdets ophør. I denne periode udleverer Red Fox efter anmodning kopi af Ydelser og opbevaret materiale til Kunden, forudsat Red Fox ikke har forfaldne krav mod Kunden, og Kunden betaler Red Fox tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.


§ 7 – Misligholdelse og afbestilling

7.1 Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse, jf. dog dette punkt 11. Misligholdelse skal straks og inden 1 uge fra Kunden får eller burde få kendskab til misligholdelsen meddeles Red Fox skriftligt/elektronisk. Har Kunden fået en Ydelse til korrektur/godkendelse, er Red Fox uden an-svar. Red Fox erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader og kan ikke overstige det fakturerede beløb for den Ydelse, ansvaret angår. Red Fox har ret til afhjælpning og omleve-ring. Tilsidesætter Kunden sine oplysningspligter efter punkt 5.2 eller 12.1 betaler Kunden erstatning til Red Fox.


7.2 Afbestilling af Ydelser sker skriftligt/elektronisk og indebærer, at
Red Fox indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostninger¬ne for Kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt Red Fox tidsforbrug efter Red Fox gældende priser.

§ 8 – Varighed

8.1 Aftalen kan opsiges med et varsel på [1] måned til udgangen af en måned. I opsigelsesperioden fortsætter Parterne loyalt samarbejdet på sædvanlige vilkår. Forventer Kunden nedgang i bestillingen af Ydelser i opsigelsesperioden i forhold til tidligere eller lagte budgetter, meddeles dette Red Fox skriftligt/elektronisk og i så god tid, at Red Fox har mulighed for at tilpasse sig situationen.